CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

I. ĐỊNH NGHĨA Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng theo quy định của các dịch vụ mà Lynorder và các đối tác cung ứng dịch vụ cung cấp. Các dịch vụ mà Lynorder cung cấp (mua…

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG

      1. Về dịch vụ đặt hàng của LYNORDER Chúng tôi là đơn vị trung gian cung cấp các dịch vụ về đặt hàng, thanh toán, vận chuyển giữa khách hàng và nhà cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch nào ngoài hệ thống hoặc giao dịch…